30
تیر

چگونه برای ایجاد یک تاثیر بزرگ با تقسیم عددی بر مضرب

با مجموعه اعداد طبیعی و همچنین اعداد حسابی آشنا هستید. اگر عضوی از اعضای این مجموعه به شما داده شود، می‌توانید اعداد قبل یا بعد آن را تشخیص دهید. این موضوع نشان می‌دهد که در بین اعداد مجموعه اعداد طبیعی یا حسابی، الگوی عددی وجود دارد. به کمک این الگوهای عددی، می‌توانیم اعضای مجموعه آن‌ها را مشخص کنیم. در این متن با الگوهای عددی ساده آغاز کرده و با ذکر مثال‌هایی به الگوهای عددی سخت خواهیم رسید و اعضای مجموعه یا رابطه بین اعضای آن‌ها را مشخص می‌کنیم. به این ترتیب آمادگی حل مسئله‌های مربوط به الگویابی عددی را پیدا خواهید کرد.